رو عنوان : PreTitle
عنوان : رفع نقاط حادثه خیز بلوار یادگارامام وجانبازان دردستوركارشهرداری زرند
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 
ساعت : ۱۴:۱۳:۰

محمد جوادعربپور رئیس سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری زرندازعملیات ساماندهی ورفع نقاط حادثه خیز بلواریادگارامام وجانبازان خبر دادوتصریح کرد:یکی از اهداف اصلاح ورفع نقاط حادثه خیزحفظ سلامت شهروندان می باشد .

عربپوربااعلام اینکه شناسایی ورفع خطر درنقاط حادثه خیز ازبرنامه مهم شهرداری درسطح شهرمی باشدگفت:طی چندروزآینده رفیوژ میانی بلوارجانبازان وابتدای بلواریادگارامام اصلاح هندسی خواهندشد .

رئیس سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری زرندازاسفالت طرح ترافیکی بلوار یادگارامام نیز خبر دادوافزود:اجرای این طرح نیز در راستای ارام سازی مسیر حرکت شهروندان ساکن در شهرک فرهنگیان و امام به انجام رسیده است

وی هزینه اجرای این دوطرح را بالغ بر500میلیون ریال عنوان کردوافزود:امیدواریم این طرح درکمترین زمان ممکن به بهره برداری برسد .