دوشنبه, 23 تير 1399          
فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

 

  تعرفه شماره ( 1 2 ) عوارض زیر بنا (در حد تراکم ) برای بخش مسکونی تک واحدی

توضیحات

حداقل متر مربع

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

بند 1 : منظور از واحد مسکونی تک واحدی،اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه بیش از یک واحد نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدی محسوب نمی گردد و در این گونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیربنا ( احداث اعیانی مسکونی ) از نوع مجتمع های مسکونی ملاک عمل خواهد بود.                                                          

بند2 : در صورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر،سونا،جکوزی( خارج از اعیانی ) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  به ازای هر متر مربع  24500   قابل وصول می باشد.چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیر بنا مورد محاسبه قرارا نمی گیرد .                             

- درمحاسبه عوارض جدول فوق الذکر چنانچه زمینی دارای چند برباشد قیمت منطقه ایی گرانتر  بر ملک مشرف به معبر محلی خواهد بود.                                                               

10500

P * 1.5

تا زیر بنای 60 متر مربع

1

12250

P * 1.75

تا زیر بنای 100  متر مربع

2

14000

P * 2

تا زیر بنای 150  متر مربع

3

15750

P * 2.25

تا زیر بنای 200  متر مربع

4

17500

P * 2.5

تا زیر بنای 300  متر مربع

5

19250

P * 2.75

تا زیر بنای 400  متر مربع

6

تبصره : عوارض بناهای ابقاء شده بعد از رأی کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری نیز در این بخش محاسبه گردد .

 

   

21000

P * 3

تا زیر بنای 500  متر مربع

7

22750

P * 3.25

تا زیر بنای 600  متر مربع

8

24500

P * 3.5

از زیر بنای 600 مترمربع به بالا

9

 

 

              

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

تعرفه شماره ( 2 2 ) عوارض زیر بنا (در حد تراکم ) مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی

توضیحات

حداقل متر مربع

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

بند 1 : منظور از مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی اعیانی است در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.                                                                                

بند 2 : در صورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر،سونا،جکوزی( خارج از اعیانی ) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی   به ازای هر متر مربع  24500 قابل وصول میباشد.چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیر بنا مورد محاسبه قرارا نمی گیرد .                                                                                                                                       تبصره : عوارض بناهای ابقاء شده بعد از رأی کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری نیز در این بخش محاسبه می شود .

                  

20000

میانگین سطح واحد * 0.3 * P / 100

تا زیر بنای 200 متر مربع

1

25000

میانگین سطح واحد * 0.5 * P / 100

تا زیر بنای400متر مربع

2

30000

میانگین سطح واحد * 0.65 * P / 100

تا زیر بنای 600 متر مربع

3

35000

میانگین سطح واحد * 0.75 * P / 100

از زیر بنای 600 متر مربع تا 1500 متر مربع

4

40000

میانگین سطح واحد * 1.1 * P / 100

از زیر بنای 1500 متر مربع تا 3000 متر مربع

5

45000

میانگین سطح واحد * 1.5 * P / 100

بیش از 3000 متر مربع

6

 

 

 

 

             

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

 

تعرفه شماره ( 3 2 ) عوارض زیر بنا ( در حد تراکم ) برای یک واحد تجاری

توضیحات

حداقل متر مربع

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

بند 1 : عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین،به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین کمتر از عوارض پذیره زیرزمین برای هرمترمربع محاسبه خواهد شد.

بند 2 : در خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری،عوارض متعلقه به ازای هر مترمربع برای انباری متصل  به واحد تجاری معادل عوارض یک متر مربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هرمترمربع معادل عوارض یک مترمربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول میباشد.                                                                                                                                     

بند 3 :در صورت تجدید بناهای تجاری تا میزان مساحت قبل عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار می گیرد.

تبصره : عوارض بناهای ابقاء شده بعد از رأی کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری نیز در این بخش محاسبه می شود .

 

4*P (1+  )

عوارض پذیره در زیرزمین

1

 

7*P (1+  )

عوارض پذیره در همکف

2

 

6*P (1+  )

عوارض پذیره در طبقه اول

3

 

5*P (1+  )

عوارض پذیره در طبقه دوم

4

 

4.5*P (1+  )

عوارض پذیره در طبقه سوم به بالا

5

 

4*P (1+  )

عوارض پذیره در نیم طبقه (بالکن داخل مغازه)

6

            

                  طول دهنه به متر                                                      طول دهنه مجاز به متر

 

              طول ارتفاع به متر                                                   طول ارتفاع مجاز به متر

             

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

تعرفه شماره ( 4 2 ) عوارض پذیره ( در حد تراکم ) برای چند واحد تجاری

توضیحات

حداقل متر مربع

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

بند 1 : در محاسبه عوارض پذیره مجتمع های تجاری مانند پاساژ،تیمچه،سرای و امثالهم،تاعمق 10مترجبهه اول ومازاد برآن 10متر دوم 80% قیمت منطقه ای جبهه اول و مازاد بر 20متراول بر اساس 60%قیمت منطقه ایی حبهه اول در صورتیکه از قیمت جبهه های بعدی کمتر نباشدمحاسبه می شود.

 بند 2 : واحد های تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث می شوند فضای باز مشاعی که در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات قابل روئیت می نماید و همچنین سرویس بهداشتی و نماز خانه مشمول عوارض پذیره نخواهد بود.

بند 3 :در صورت تجدیدبناهای تجاری تا میزان مساحت قبل    عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار می گیرد.

بند 4 :در خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری عوارض متعلقه به ازاء هر متر مربع برای انباری متصل به واحد تجاری معادل عوارض یک متر مربع پذیره محاسبه و عوارض اتباری مجزا از واحد تجاری به ازاء هر متر مربع معادل عوارض یک متر مربع پذیره تجاری همان طبقه قابا احتساب و وصول می باشد.

بند 5:عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.لازم به توضیح است در مجتمع های تجاری که در یک طبقه به صورت یکپارچه ایجاد می شوند عمق جبهه ملاک عمل نبوده و عوارض کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه می گردد.

تبصره : عوارض بناهای ابقاء شده بعد از رأی کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری نیز در این بخش محاسبه می شود .

 

4*P (1+  )

در زیرزمین

1

 

7*P (1+  )

در همکف

2

 

6*P (1+  )

در طبقه اول

3

 

5*P (1+  )

در طبقه دوم

4

 

4.5*P (1+  )

در طبقه سوم به بالا

5

 

4*P (1+  )

در نیم طبقه (بالکن داخل مغازه)

6

            

                  طول دهنه به متر                                                      طول دهنه مجاز به متر

 

              طول ارتفاع به متر                                                   طول ارتفاع مجاز به متر

     

                تعدا د واحد تجاری                                   

              

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

 

تعرفه شماره ( 5 2 ) عوارض پذیره در حد تراکم اداری

توضیحات

حداقل متر مربع

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

بند 1 : وصول عوارض مزبور در خصوص واحد های اداری می باشد که رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب ( هادی،تفصیلی)حسب مورد ،ملاک عمل قرار می گیرد.                                                                                                            

.                                                

 

4 * P

 

 

عوارض پذیره در زیرزمین

1

 

7 * P

عوارض پذیره در همکف

2

 

6 * P

عوارض پذیره در طبقه اول

3

 

5 * P

عوارض پذیره در طبقه دوم

4

 

4.5 * P

عوارض پذیره در طبقه سوم به بالا

5

 

4 * P

عوارض پذیره درنیم طبقه

6

 

              

              

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

 

 

تعرفه شماره ( 6 2 ) عوارض پذیره در حد تراکم واحد های صنعتی

توضیحات

حداقل متر مربع

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

بند 1 : وصول عوارض مزبور در خصوص واحد هایی که کاربری واحد مورد نظر صنعتی باشد و یا آنکه کاربری غیر مرتبط بوده که با طرح موضوع در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده 5 حسب مورد تغییر کاربری یافته باشد علوه بر عوارض های متعلقه بابت واحدهای صنعتی مطابق با این تعرفه قابلیت ایصال دارد .

بند 2: چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور واحد های مسکونی تجاری یا اداری احداث شود عوارض آن مطابق تعرفه های مربوط وصول خواهد شد .

                                                

 

7 * P

به ازای هر متر مربع

عوارض پذیره واحد های صنعتی

1

 

 

 

              

 

              

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

 

 

تعرفه          شماره ( 7 2 ) عوارض پذیره در حد تراکم برای هتل ها و اماکن گردشگری و مسافر خانه ها

توضیحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

بند 1 :به استناد ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 عوارض پذیره صدور پروانه برای هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها برابر بخش صنایع خواهد بود.                                                          

  بند 2 : به استناد بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384،عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم با اقساط پنج تا 10 ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد(با تقاضای سازمان گردشگری)                                                                                                                   

بند3: با توجه به لزوم حمایت از صنعت گردشگری ،عوارض فضاهای تجاری داخل ساختمان اصلی هتل برابر این تعرفه خواهد بود.                                        

 

3.5 * P

 

 

عوارض پذیره در زیرزمین

 

1

5 * P

عوارض پذیره در همکف

 

2

4 * P

عوارض پذیره در طبقه اول

3

3 * P

عوارض پذیره در طبقه دوم

4

2 * P

عوارض پذیره در طبقه سوم به بالا

5

7 * P

فضاهای تجاری خارج از ساختمان اصلی هتل

6

 

 

           

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

 

تعرفه شماره (8 2 ) عوارض زیربنا در حد تراکم تاسیسات شهری

توضیحات

حداقل متر مربع

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

                        

.                                                

 

 

 

 

5 * P 

 

 

تاسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب،پست ترانسفورماتور،پست گاز،پست مخابرات ،تصفیه خانه های آب و فاضلاب ،دکل های برق و مخابرات و کلیه دکل های ارتباطی کیوسک تلفن و غیره به ازای هر متر مربع

1

 

 

 

            

 

              

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

 

 

    تعرفه شماره ( 9 2 ) عوارض زیربنا در حد تراکم واحد های آموزشی ، ورزشی،فرهنگی ، هنری،بهداشتی درمانی

توضیحات

حداقل متر مربع

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

بند 1 :آموزشگاه ها و مراکز آموزشی غیر انتفاعی برای اخذ پروانه ساختمانی بر اساس مده 19 قانون اصلاحی تاسیس و اداره مدارس مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 16/5/1387 در برخورداری از تخفیفات ترجیات و کلیه معافیت های مالیاتی و عوارضی در حکم مدارس دولتی هستند.

بند 2 :مساجد،تکایا،حسینیه ها،امامزاده ها]اماکن مقدسه و متبرکه با تایید اوقاف (موضوع نامه شماره 234991/89 مورخ 25/5/1389 رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور)در حد ضوابط طرح تفصیلی (مصوب)از پرداخت عوارض معاف می باشند .چنانچه هیات امنای مراکز فوق بجز تکایا متقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحد های تجاری باشند تا ..... متر مربع از پرداخت عوارض تجاری معاف ومازاد آن طبق تعرفه تجاری عمل    می گردد .    

 

 

 

 

3 * p

در زیرزمین

1

 

5 * p

در همکف

2

 

4 * p

در طبقه اول

3

 

3 * p

در طبقه دوم

4

 

2/5 * p

در طبقه سوم به بالا

5

      

 

             

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

 

تعر  فه  شماره ( 10 2 ) عوارض زیربنا (در حد تراکم )واحد های مطب پزشکان ، روان پزشکان ، دندا                 نپزشکی، بینایی سنجی ،  رادیولوژیست ها ، سونوگرافی،داروخانه ها و حرف وابسته

توضیحات

حداقل متر مربع

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

    

 

 

-

 

3 * p

در زیرزمین

1

 

6 * p

در همکف

2

 

3 * p

در طبقه اول به بالا

3

 

1.5 * p

انباری در زیرزمین یا همکف و دیگر طبقات

4

 

 

              

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

 

 

تعرفه شماره (11 2 ) عوارض حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات

 توضیحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

بند 1:عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده 110 قانون شهرداری که مقرر می دارد:" نسبت به زمین ها یا بناهای مخروبه وغیر مناسب با وضع محل ویا نیمه تمام واقع در محدوده شهر یا خیابان یا کوچه ویامیدان قرار گرفته ومنافی با پاکی وپاکیزگی وزیبایی شهریاموازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب شورای شهر میتواندبه مالک تخطار دهد نهایت ظرف مدت دو ماه به ایجاد نرده یا دیوارویا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب شورا در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابلاغ می شود در صورتی که مالک ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.صورت حسابهائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرای کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجرا ثبت ککلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد"از شمول این تعرفه مستثنی است.

بند 2:ارتفاع مجاز برای احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر خواهد بود.(شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید.)   

                                                            

 

 

محیط*2.20*15000

 

 

 

 

 

 

عوارض حصار ساختمان

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

محیط*2.20*150000

 

عوارض صدور مجوز دیوارکشی در مورد اراضی واقع در حریم شهرو داخل محدوده به ازاءهر متر طول

 

2

 

 

 

 

 

 

               

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

            

تعرفه شماره ( 12 2 ) عوارض کسربا توجه به قوانین و ضوابط مربوطه برای زیربناهای مسکونی و غیرمسکونی  پارکینگ برای واحد های مسکونی،تجاری،اداری و غیره

توضیحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

بند 1 : براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ضروری می باشد .

بند 2:در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده 5 یا کمیته فنی طرح هادی)بدون تامین پارکینگ ،پروانه ساختمانی صادر نماید.

1:ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2:ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3:ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.

4:ساختمان در بر کوچه هاییی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5:ساختمان در بر نعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

بند 3:شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.

بند 4:شهردری موظف است درآمد حاصل از تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تبصره : در صورت حذف یا کسر پارکینگ و صدور رأی پرداخت جریمه توسط کمیسیون ماده صد شهرداری عوارض موضوع این بند قابل وصول نمی باشد .

 

25*P

عوارض تامین پارکینگ برای واحد های مسکونی به ازای هر متر مربع

1

 

25*P

عوارض تامین پارکینگ برای واحد های مسکونی به ازای هر متر مربع

2

 

25*P

عوارض تامین پارکینگ برای واحد های مسکونی به ازای هر متر مربع

3

 

25*P

عوارض تامین پارکینگ برای واحد های مسکونی به ازای هر متر مربع

4

 

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

 

تعرفه شماره ( 13 2 ) عوارض ارزش افزوده از درخواست تغییر کاربری املاک

توضیحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

بند 1 : املاکی که بر اساس طرح های مصوب شهری یا با در خواست مالک در کمیسیون ماده 5 مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کابری باید این عوارض اخذ خواهد شد.

بند 2 : عوارض ارزش افزوده از درخواست تغییر کاربری املاک بر خیابان ومعابرومیادین اصلی به عمق 20 متراز کل مساحت عرصه به میزان 20برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد.        

 

 

عوارض ارزش افزوده اراضی از درخواست تغییر کاربری املاک

20 * p * s

مسکونی به تجاری وغیره

1

20 * p * s

باغات به مسکونی و غیره

2

20 * p * s

فضای سبز به مسکونی و غیره

3

20 * p * s

عوارض بهره برداری در کاربریهای غیر مرتبط 

4

 

 

              

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

تعرفه شماره (14 2 ) عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط

توضیحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

 

 

-

 

 

20* P * S

عوارض بهبره برداری در کاربری غیر مرتبط

 

 

 

             

 

 

              

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

 

                                                                                                                       

 

تعرفه شماره (15 2 ) عوارض تمدید و اصلاح پروانه ساختمانی

توضیحات               

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

 بند1:درپروانه باشناسنامه ساختمانی که از طرف شهرداری صادرمیشودحداکثرمدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست ونوع استفاده از آن بصورت ذکرشودبا توجه به اینکه مالک مدت یکسال جهت شروع عملیات ساختمانی مهلت دارد مکلفند امکانات احرایی ساختمان مورد نظر را چنانچه آماده بکارگیرد که درزبان تعیین شده(حداکثرسه سال)ساختمان راباتمام برساند بنابراین تعیین درج درپروانه باشناسنامه ساختمانی بمنزله متعهدشدن مالک باجرای مفادپروانه باشناسنامه ساختمان باشرایط مندرج در آن میباشد.

بند2:درصورتیکه مالک بعد ازانقضای  مهلت مندرج در پروانه یا شناسنامه ساختمان خواستار تمدید مهلت پروانه باشد مابه التفاوت عوارض پذیره محاسبه وپس از وصول نسبت به تمدید آن اقدام شود.

بند2:چنانچه بعد از مهلت 3 ساله هیچ اقدامی ازسوی مالک جهت تمدید بعمل نیاید پروانه ساختمان باطل و عوارض پذیره به قیمت روز محاسبه خواهد شد

بند 4:درصورتیکه مالک بعد از اتمام مهلت 3ساله پروانه ساختمان موفق باتمام ساختمان نشود بشرح زیر پروانه قابل تمدید است:

برای باراول تمدید 25%قیمت منطقه محاسبه و پس از وصول نسبت به تمدید آن اقدام شود

 

برای باردوم تمدید 50%قیمت منطقه محاسبه و پس از وصول نسبت به تمدید آن اقدام شود

 

برای بارسوم تمدید 80%قیمت منطقه محاسبه و پس از وصول نسبت به تمدید آن اقدام شود

 

 

 

 

 

 

بر اساس تباصر مندرج در توضیحات

 

 

 

 

 

 

عوارض تمدید پروانه ساختمانی

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

                              

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

 

تعرفه شماره (16 2 ) عوارض بالکن و پیش آمدگی

توضیحات

حداقل متر مربع

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

بند 1:کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه 34/3/1/25798 مورخ 8/12/1372 وزیر محترم کشور به شرح ذیل لازم الرعایه است:

1- در صورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی به صورت رو بسته و زیر بنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی،تجاری،اداری،صنعتی قرار گیردعلاوه بر این که جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر متر مربع پیش امدگی برابر این تعرفه مشروط بر این که از قیمت روز زمین تجاوز ننماید از متقاضیان وصول خواهد گردید.

2- اگر پیش آمدگی به صورت رو بسته و دارای دیوارهای جانبی باشد ولی به صورت بنای غیر مفید استفاده   قرار گیرد (صرفابه صورت بالکن )علوه بر این که جزو زیربنای تاخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر متر مربع پیش آمدگی 50% بند 1 وصول خواهد شد

3-چنانچه پیش آمدگی به صورت روباز و فاقد دیوارهی جانبی باشد (تراس)فقط معادل 50%بند 1 وصول خواهد شد.

بند : چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بناصرفا به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود.

بند 2: چنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاءتوسط کمیسیون ماده 100 وصول عوارض پیش آمدگی به صورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.     

                                   

عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر به ازای هر متر مربع

80000

5 * p

در واحد های تجاری

1

60000

4 * p

در واحد های اداری و صنعتی

2

10000

2 * p

در واحد های مسکونی

3

80000

5 * p

در واحد های فرهنگی،هنری،ورزشی،آموزشی،بهداشتی درمانی،پزشکی و غیره

4

      

              

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

 

تعرفه شماره ( 17 2 ) عوارض مسکونی و غیر مسکونی مازاد بر تراکم پایه

توضیحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

 بند (1) : میزان تراکم پایه ومازادبر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح وهمچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر براساس قوانین ومقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهری به شرح ذیل میباشد:

تراکم مازاد تا سقف پیش بینی شده درطرح

(درصد)

تراکم پایه

    ( درصد)

     سطح اشغال

      (درصد)  

        تراکم

160%

80%

60%

240%

بند (2) : مساحت پارکینگ،راه پله،آسانسور،شوتینگ زباله وخرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمیگردد.

*تراکم پایه  حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح درهرمنطقه پیش بینی شده است.

**مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح:تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می باشد.

 12.Pکه حداقل 150000ریال کمتر نباشد واز حداکثر ریال بیشتر نباشد

عوارض مازاد بر تراکم پایه تا

سقف پیش بینی شده در

ضوابط طرح تفصیلی **

1

 

7.Pکه از حداقل 120000ریال کمتراز حداکثر ریال بیشتر نباشد

 

عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده 5یاکمیته فنی یا ابقاتوسط کمیسیون ماده100

 

 

 

 

 

 

2

         

   

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

تعرفه شماره ( 18 2 ) عوارض برارزش ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری

توضیحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

 بند (1):زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل وانتقال (انجام معامله)وهمچنین درخواست مالک باشد.

بند (2): املاکی که در اثر تعریض معبر،قسمتی از آن در تعریض قرار گیرددراین حالت شهرداری می تواندعوارض موضوع این تعرفه رادر مقابل مطالابات مالک تهاتر نماید.

بند (3) : چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده ازموقعیت جدید را نداشته باشد،مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.

بند (3) : املاکی که پس از اجرای طرح در جبه های بعدی واقع میشوند،در این صورت،متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید ،.....درصدی از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود.

الف:ضریبی از بر ملک (طول یا عرض ملک)

 

 

 

متراژعرصه*4.P*A*

(عرض معبر قدیم-عرض معبر جدید)

 

 

 

برای املاکی که پس از تعریض در بر معبرقرار می گیرد

1

متراژ عرصه باقیمانده*6.P*A*

(عرض معبر قدیم-عرض معبر جدید)

 

 

 

 

برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند

2

متراژ عرصه باقیمانده*6.P*A*

(عرض معبر قدیم-عرض معبر جدید)

 

 

املاکی که عقب نشینی ندارندولی معبر مشرف به ملک تعریض میشود

 

3

 

 

 

 

              

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

             تعرفه شماره ( 19 2 ) عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری ومفادپروانه ساختمانی 

توضیحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

مواردشمول

ردیف

 بند (1) : وصول عوارض  موضوع این تعرفه در موارد مغایر با مفاد   پروانه ساختمانی ،صرفادرصورت ابقاءبنا توسط کمیسیون ماده صد،مجاز میباشد.

بند (2) : منظورازسطح بنا ،سطح طبقه ای است که اضافه ارتفاع دارد .

ارتفاع مجاز/(2.P*سطح بنا*اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز)

مسکونی

1

ارتفاع مجاز/(10.P*سطح بنا*اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز)

تجاری

2

ارتفاع مجاز/(5.P*سطح بنا*اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز)

اداری وصنعتی

3

ارتفاع مجاز/(4.P*سطح بنا*اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز)

فرهنگی،هنری،ورزشی،آموزش،

بهداشتی درمانی،پزشکی وسایر کاربری ها

4

 

 

              

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

 

 

 

تعرفه شماره (20 2 ) عوارض حق کارشناسی(بازدید محل)

توضیحات

                                              

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

حق کارشناسی (بازدید محل) در هنگام بازدید محل توسط کارشناسان شهرداری بمنظور بررسی موارد صدورپروانه گواهی عدم خلاف -گواهی اتمام ساختمانی پاسخ استعلامات بانکها،ادارات و ارگانها و امثالهم در داخل محدوده قانونی وحریم استحفاظی شهر در هر بازدید بشرح زیر از متقاضیان اخذ گردد.

الف) در هر بازدید از اعیان ساختمان در داخل محدوده ساخت وساز روستاها واقع در حریم استحفاظی

1- تا 200 مترمربع زیربنا مبلغ 250000 ریال

2-از 201 مترمربع به بازاء هر یکصد متر مربع بمیزان ده درصد مبلغ مبنای ردیف یک را اخذ نمایند.

تبصره1-متقاضی بایستی در هنگام بازدید ابتدا مبلغ یک را بحساب شهرداری واریز وپس از انحام کارشناسی مابه التفاوت آنرا پرداخت نماید.

تبصره2-هزینه کارشناسی در داخل حوزه استحفاظی (باستناد محدوده ساخت و ساز روستاها)دوبرابر مبالغ ردیفهای یک و دو این ماده میباشد.

ب)حق کارشناسی جهت بازدید اراضی و باغات و000وداخل محدوده قانونی ومحدوده ساخت وساز روستاها

1-تا 5000مترمربع مبلغ000/300 ریال

2-از 5001 مترمربع بازاء هر یکهزار مترمربع به میزان 10درصد مبلغ مبنای ردیف این ماده اخذ گردد .

 

 

 

 

 

 

بر اساس تباصر مندرج در توضیحات

 

 

 

 

 

عوارض حق کارشناسی

(بازدید محل)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

             

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

 

 

تعرفه شماره ( 21 2 ) عوارض حق تفکیک

توضیحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

 

 

 

 

10%  × قیمت منطقه ای × مساحت زمین

 

 

مسکونی

1

100%  × قیمت منطقه ای × مساحت زمین

 

 

تجاری

2

 

 

             

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره درآمد های عمومی

ابزار فروشان

 

ردیف

صنف

عوارض مصوب 91

عوارض مصوب 92

عوارض مصوب

93

عوارض مصوب

94

1

فروشندگان ابزار صنعتی (از قبیل دستگاه  جوش ، مته برقی ،پمپ باد ، گاوصندوق و نظاریر آن درجه یک )

506.000

557،000

640،550

736،000

2

درجه 2

380.000

418،000

480،700

000 ، 553

3

فروشندگان  ابزار از قبیل  لوله  - دستگیری و قبل درجه1

506.000

557،000

640،550

736،000

4

درجه 2

304.000

335،000

385،250

443،000

5

فروشندگان بنایی وساختمانی از قبیل بیل،کلنگ،تراز،تورسیمی و نظایر آن

699.000

769،000

885،000

1،020،000

6

فروشندگان انواع ایرانیت،فاریست وانواع پلیت و نظاریر آن عهده درجه1

698.000

768،000

883،000

1،0150،000

7

درجه2

543.000

597،000

687،000

780،000

8

فروشندگان انواع  رنگ و لوازم  استخردرجه 1

304.000

334،000

384،000

442،000

9

درجه2

228.000

251،000

289،000

333،000

10

فروشندگان  باسکول

349.000

384،000

442،000

510،000

11

فروشندگان  ترازهای بزرگ

000/349

384،000

442،000

510،000

12

تعمیر کاران ترازهای بزرگ

000/349

384،000

442،000

510،000

13

باسکول داران

-

-

-

5 %تعرفه

 

                                         شهردار                                                                                               رئیس شورای اسلامی

 

(2)

اداره درآمد های عمومی

آپاراتی و تعویض روغن

 

ردیف

صنف

عوارض مصوب 91

عوارض مصوب 92

عوارض مصوب 93

عوارض مصوب

94

1

تعویض روغن  درجه 1

300،000

345،000

390،000

450،000

2

درجه 2

250،000

288،000

330،000

380،000

3

آپاراتی و بالانس چرخ

300،000

345،000

390،000

450،000

4

عمده  فروشان  روغن و ضد یخ

500،000

575،000

662،000

760،000

5

تعویض روغن  و آپاراتی

353،000

388،000

446،000

512،000

6

میزان  فرمان  و آپاراتی

353،000

388،000

446،000

512،000

 

                                      شهـردار                                                                                                    رئیـس شـورای اسلامـی(3)

اداره درآمد های عمومی

آرایشگران  مردانه

 

ردیف

صنف

عوارض مصوب 91

عوارض مصوب 92

عوارض مصوب 93

عوارض مصوب

94

1

آرایشگاه  مردانه  درجه 1

409،000

470،000

540،000

622،000

2

درجه 2

300،000

345،000

397،000

457،000

3

گرمابه درجه 1

214.000

235،000

271،000

311،000

4

درجه 2

159.000

175،000

201،000

232،000

                            

 

                                 شهـردار                                                                                                    رئیـس شـورای اسلامـی

 

(4)

اداره درآمد های عمومی

آرایشگران  زنانه

 

ردیف

صنف

عوارض مصوب 91

عوارض مصوب 92

عوارض مصوب 93

عوارض مصوب 94 

1

آرایشگاه  زنانه  درجه 1

400،000

460،000

530،000

610،000

2

آرایشگاه  زنانه  درجه 2

300،000

345،000

397،000

457،000

3

آموزشگاه آرایشی

500،000

575،000

661،000

760،000

 

             شهـردار                                                                                                    رئیـس شـورای اسلامـی

 

 

5))

اداره درآمد های عمومی

الکتریکی و برق  صنعتی

 

ردیف

صنف

عوارض مصوب 91

عوارض مصوب

92

عوارض مصوب

93

عوارض مصوب

94

1

فروشندگان لوازم  و قطعات الکتریکی درجه 1

316.000

348،000

400،000

500،000

2

 درجه 2

253.000

278،000

320،000

400،000

3

سیم کشی ساختمان

240.000

264،000

304،000

350،000

4

نمایشگاه  لوستر تا دو دهنه

304.000

334،000

384،000

442،000

5

نمایشگاه لوستر بیش از دو دهنه برای هردهنه  اضافه 

253.000

278،000

320،000

400،000

6

نمایشگاه لوستربرای هر طبقه اضافه

228000

251،000

289،000

332،000

7

سیم پیچی  الترو موتور های صنعتی

203.000

223،000

256،000

300،000

8

فروشندگان ترانسفورماتور و التروموتور درجه 1

456.000

502،000

577،000

664،000

 

ردیف

صنف

عوارض مصوب 91

عوارض مصوب 92

عوارض مصوب

93

عوارض مصوب

94

1

سازندگان  تابلوهای نئون ،‌پلاستیک ، بنر ، فلکسی درجه1

405.000

446،000

513،000

590،000

2

درجه 2

253.000

278،000

320،000

400،000

 

               شهـردار                                                                                                    رئیـس شـورای اسلامـی

 

 

(6)

اداره درآمد های عمومی

باطری سازی برقکار اتومبیل

 

ردیف

صنف

عوارض مصوب 91

عوارض مصوب

 92

عوارض مصوب

93

عوارض مصوب

94

1

سیم پیچی لوازم خانگی

300،000