فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

شهرداران از ابتداء تاکنون

         

عبدالحسین جعفری

اکبر رهنما

مجید خسروی 

شاپور بهمن یار

منوچهر فرزان

سید علی رضایی

           
سیدموسی تهامی

اکبر ایرانمنش

مهدی محمد رفیع

منوچهرافتخاری

سیدعلی هاشمی

  احمد احتشام زاده 

سیدعبدالرحیم تهامی 

علی احمدی

مهدی پویان مهر

محمدعلی مهرابیان

حمید فرحبخش

محمود رنجبر

 

 

سیدجواد رشیدی 

علی شفیعی  

علی ایزدی

علی شفیعی

 مجید عسکری

یدا... عرب نژاد
احمد محمدی

 محمدرضا مهدلو

علی ضیاالدینی


  

سرپرستان شهرداری

 

 

محمود اشرفزاده

علی ایزدی

رضا یزدانپناه

حسین ایزدی

 محمد منصوری
           

 

       

پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211